وبلاگ تخصصی دانشجویان دکترای روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی( تربیت معلم سابق)
 

عقاید معرفت شناختی عقاید شخصی درباره دانش و کسب دانش هستند. آنها عملکرد هدایت و کنترل فعالیتها را بر عهده دارند.از این رو با تعداد بیشماری از جنبه های یادگیری اکادمیک / نحوه دستیابی دانش آموزان به فرایندهای یادگیری / استراتژی های یادگیری مورد استفاده توسط آنها و نقشی که بعنوان یادگیرنده برای خود در نظر میگیرند در ارتباط است.

Schpmmer (1990 – 1993a- 1993b;Schommer-Aikins 2002) مفهومی از عقاید معرفت شناختی را توسعه داد که شامل پنج بعد مستقل است: 1-ساختار دانش 2- ثبات دانش 3- منبع دانش 4- کنترل و  5- سرعت کسب دانش .هر یک از این ابعاد پیوستاری از عقاید سطحی تا پیچیده را توضیح میدهند که فرایند مفروض رشد را نشان میدهند. درون این ابعاد پیچیده رشدهای بازگشتی نیز امکان پذیرند.

مطالعات انجام شده برای تدوین پرسش نامه الدنبرگ

1-توسعه پرسشنامه آلمانی برای اندازه گیری عقاید معرفت شناختی و آزمون ویژگی های روانسنجی آن.

الف) تدوین آیتمها

ب)بررسی ویژگی های آیتمها –ساختار عاملی – و پایایی تکرار آزمون OLEQ

ج)نتیجه گیری

2-تکرار ساختار عاملی در نمونه ای دیگر

الف) شرکت کنندگان و مقیاسها

ب) نتیجه گیری و بحث

3-رابطه بین ابعاد OLEQ و کاربرد استراتژی های یادگیری

الف ) شرکت کنندگان و مقیاسها

ب) نتیجه گیری و بحث

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم خرداد 1392ساعت 12:56  توسط  تنها، رحمانی و نیک پور  | 

پرسشنامه خود تنظیمی

 اين پرسش نامه حاوي 14 سوال است که توسط بوفارد و همکاران (1995) طراحي شده است و توسط کديور (1380)هنجاريابي شده است. ضريب اعتبار کلي پرسش نامه بر اساس آلفاي کرانباخ 71/0 بدست آمده است. اعتبار خرده مقياس راهبردهاي شناختي 70/0 و خرده مقياس فراشناختي 68/0 گزارش شده است.اعتبار آزمون فوق در پژوهشي که درسال (1382) توسط غلامي انجام گرفت 63/0 گزارش شده است. همچنين اعتبار آزمون فوق در پژوهشي که توسط نيکدل (1385) , عربزاده (1387) انجام گرفته است به ترتيب 67/0 و 69/0گزارش شده است.

براي تعيين سازه آن، نتايج عاملي نشان داد که ضريب همبستگي بين سوالها مناسب بوده و ابزار سنجش از دو عامل تشکيل شده است. بار ارزشي مربوط به عامل ها در حد قابل قبول بوده است و اين ابزار قادر است 52/0 واريانس خودتنظيمي را تبيين نمايد. روايي سازه آن در حد مطلوب بوده است (کديور،1380). در اين آزمون براي هر سوال 5 گزينه در نظر گرفته مي شود که شامل: کاملا"موافقم،موافقم ، نظري ندارم،مخالفم و کاملا"مخالفم مي باشد و به ترتيب داراي امتياز 1تا5 هستند. نمره گذاري سئوالات 5 ،13و14 برعکس بقيه سئوالات است.

دوستانی که مایل به استفاده از این پرسش نامه هستند می توانند با نویسندگان وبلاگ در ارتباط باشند.

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 17:18  توسط  تنها، رحمانی و نیک پور  | 

با سلام به همه دوستان عزیز

خبر درگذشت استاد گرانقدر دکتر حیدرعلی هومن ما رو در غم بزرگی فرو برد. هرچند افتخار شاگردی ایشان را نداشتیم ولی همواره از کتاب ها و مقالات پربارشون استفاده کردیم.

روحشون شاد و قرین رحمت.

 

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آذر 1391ساعت 1:14  توسط  تنها، رحمانی و نیک پور  | 

بررسی پدیده های روانشناختی و اصولا تمامی ساخته های ذهن بشر بدون توجه به عامل فرهنگ عملی نیست. از این رو شناخت بافت فرهنگی که این پدیده ها در آن پا گرفته و رشد می کنند حائز اهمیت است.

یکی از نظریه پردازانی که سعی در تعریف و مفهوم سازی فرهنگ داشته است هافستد (۱۹۸۰و ۲۰۰۱) است. وی فرهنگ را در قالب پنج بعد معرفی می کند:

۱- فردگرایی- جمع گرایی

۲- فاصله قدرت

۳- مردانگی-زنانگی

۴-اجتناب از عدم اطمینان و بلاتکلیفی

۵-جهت گیری در درازمدت.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آبان 1391ساعت 22:16  توسط  تنها، رحمانی و نیک پور  | 

بی شک یکی از مهم ترین دغدغه های دانشجویان و اساتید در هر رشته ای دستیابی به منابع دست اول و البته معتبر علمی است. این منابع باارزش گنجینه گرانبهایی برای آشنایی با موضوعات جدیدی است که در کشورهای مختلف و توسط متخصصان در حال بررسی است.

در رشته روانشناسی تربیتی پنج فصلنامه

Contemporary Educational Psychology

Cognition and Instruction

Journal of  Educational Psychology

Educational Psychologist

Educational Psychology Review

 بهترین و پرارجاع ترین فصلنامه ها هستند. این پنج فصلنامه به big five

معروف هستند.
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مهر 1391ساعت 15:3  توسط  تنها، رحمانی و نیک پور  | 

مطالب قدیمی‌تر